Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Mediafuze behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Mediafuze grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin kan Mediafuze niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel.

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Websites en informatie van derden

Op deze website kan worden verwezen naar websites van derden, al dan niet via hyperlinks. Mediafuze draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en daaruit kan niet worden afgeleid dat Mediafuze die betreffende website en/of de producten en/of diensten die daarop worden beschreven en worden aangeboden, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Mediafuze respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mediafuze aan derden te verstrekken, te veelvoudige en/of te verspreiden.

Afbeeldingen

Mediafuze, Copyright (2018 – 2021) Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen op onze website zijn eigendom van Mediafuze en worden beschermd door Mediafuze
Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie, verspreiding, opnamen of wijziging van deze afbeeldingen is strikt verboden.

Op zoek naar informatie over privacy en cookies?