Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes


Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafhankelijke toeslagen kunt u nu nog bij de Belastingdienst terecht, maar het moet echt eenvoudiger worden met een herzien belastingstelsel. Voor u en voor de Belastingdienst zelf. Voor de de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Toets tot die tijd altijd zelf op hoeveel toeslagen u recht hebt. Wat zijn de bedragen en voorwaarden voor een toeslag? Kijk door alle veranderingen van het belastingstelsel heen. Het maximaal toegestaan inkomen wordt lager in 2016, 2017 en 2018 en ook uw vermogen telt mee. Daar staat in 2016 een belastingverlaging tegenover. Het kabinet wil voor de middeninkomens het belastingtarief verlagen van 42 procent naar 40 procent.

Alle vier fiscale belastingtoeslagen in 2015 en 2016 worden nog uitgevoerd door de Belastingdienst

De regelingen van de fiscale toeslagen (zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget) worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Dat lijkt logisch omdat de fiscus uw inkomen kent, evenals enkele andere relevante persoonlijke gegevens. Toch blijkt het allemaal zo ingewikkeld te zijn dat de fiscus regelmatig in de fout gaat. Niet alleen de regelingen zijn lastig te begrijpen voor wie een toeslag wil aanvragen, maar er zijn ook elk jaar weer wijzigingen. Het systeem van de Belastingdienst moet dan op tijd worden aangepast en u als aanvrager moet nagaan of u nog wel aan de eisen voldoet. Beide zaken blijken in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn. En dan zijn er ook nog eens andere termen en begrippen:

 • Bij de toeslagen spreken we over het toetsingsinkomen in plaats van verzamelinkomen.
 • Bij de toeslagen spreken we over toeslagpartner in plaats van fiscale partner,
 • Ook hier is er een drempelinkomen, maar dan weer met een andere betekenis.

Belastingtoeslagen zijn voorschotten in 2015, 2016, 2017

En dan moet u een inschatting maken van uw inkomen zonder te weten wat uw inkomen zal zijn. Goed, u weet wat het vorig jaar was, maar of dat dit jaar ook zo zal zijn. Het is onzekerheid troef. Daarom betaalt de Belastingdienst met zijn toeslagen feitelijk ook alleen maar voorschotten uit die op een later moment kunnen worden veranderd of helemaal teruggevorderd. En toch is het voor u de moeite waard om in de materie te duiken en te bekijken waarop u mogelijk recht hebt. Wees altijd wel eerlijk bij uw aanvraag, want straks de bedragen weer terug moeten betalen is ook niet prettig. De definitieve voorschotten over 2015 zijn pas eind 2015 of 2016 bij de Belastingdienst bekend, die over 2017 eind 2017 of pas in 2018. En dan loopt u altijd de kans dat u grote bedragen moet terugbetalen. Dat kan anders als de zorgtoeslag naar de verzekeringsmaatschappij gaat, de huurtoeslag naar de verhuurder en de kinderopvangtoeslag direct naar de kinderopvang. Dan blijft alleen het kindgebonden budget over.

De zorgtoeslag 2015 en zorgtoeslag 2016 en 2017

Minimale vereisten bij de zorgtoeslag zijn dat u een verplichte basisverzekering in de zorg hebt en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager van de zorgtoeslag is achttien jaar of ouder.
 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit. Zo niet, dan bent u aantoonbaar rechtmatig in Nederland en hebt u een verblijfsvergunning.
 • Uw jaarinkomen is maximaal € 26.316 in 2015 als er geen partner is en ten hoogste € 32.655 als u wel een partner hebt.
 • In 2016 zal de inkomensgrens verder worden verlaagd evenals in 2017.


Ook in 2015 is weer van alles veranderd aan de zorgtoeslag 2015.

De huurtoeslag 2015, 2016 en 2017

De huursubsidie is bedoeld om huren betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. Toch gingen de huren per 1 juli 2014 en 1 juli 2015 fors omhoog zonder dat alles door de huurtoeslag werd vergoed. De minimale voorwaarden voor de huurtoeslag 2015 zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder (meerderjarig).
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • De kale huurprijs van uw woning is maximaal € 710,68. In de meeste gevallen geldt er ook een minimum huur van € 229,64.
 • Aanvrager en medebewoners zijn in het GBA ingeschreven op het adres van de aanvraag ingeschreven.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent in ieder geval rechtmatig in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • Het gezamenlijke inkomen van de aanvrager en medebewoners is niet hoger dan het maximaal toegestaan toeslaginkomen. Als u alleen woont en jonger bent dan de AOW-leeftijd is dat € 21.950.


Meer details over de voorwaarden voor de huurtoeslag 2016 en 2017 in het artikel huurtoeslag 2016 en 2017.

Kinderopvangtoeslag 2015 en 2016

In 2013 is flink op de kinderopvangtoeslag bezuinigd, maar die bezuinigingen zijn in 2014 en 2015 voor een deel gerepareerd. De voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag zijn:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Bij u als aanvrager woont minimaal één kind.
 • Voor dit kind krijgt u kinderbijslag, een pleegouderbijdrage of draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van
 • levensonderhoud.
 • Uw kind gaat naar een instelling voor kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U werkt, studeert, volgt een traject om het herintreden op de arbeidsmarkt of volgt een inburgeringscursus.
 • U of uw toeslagpartner betalen de kinderopvang.


Zie voor de details over de kinderopvangtoeslag 2016 kinderopvangtoeslag 2016. In 2016 zal weinig veranderen en in 2017 waarschijnlijk ook niet, u krijgt een beetje meer, in 2018 daarentegen verandert de kinderopvangtoeslag volledig.

Het kindgebonden budget als toeslag en de voorwaarden in 2015, 2016 en 2017

Ook voor deze toeslag gelden allerlei eisen waarvan de belangrijkste zijn:

 • U als aanvrager ontvangt voor uw kind kinderbijslag.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.


Meer over de kinderbijslag en het kindgebonden budget 2016 kunt u lezen in: kindgebonden budget 2016 en 2017.

Nieuw belastingstelsel en hervorming belastingstelsel kabinet Rutte en staatssecretaris Wiebes

U ziet hoe ingewikkeld de fiscale toeslagen zijn en hoeveel overlast er voor de aanvrager en Belastingdienst kan optreden. Er moet veel worden gecontroleerd en toch is er nog fraude er worden er gewoon fouten gemaakt. En dus wil het kabinet Rutte Asscher een eenvoudiger stelsel met belastingtoeslagen. De huishoudentoeslag is een idee waarbij alles wordt samengevoegd. Het jaar 2015 was te vroeg om het uit te voeren en dat zal in 2016 ook zo zijn. In 2017 zou een huishoudentoeslag kunnen worden ingevoerd of wacht het kabinet daarmee en vindt vanaf 2018 een directe uitbetaling plaats aan de verzekeringsmaatschappij, verhuurder? Dat is immers ook het jaar dat de Belastingdienst niet meer de kinderopvangtoeslag toekent, maar DUO (doet ook de studiefinanciering).

Belastingverlaging 2016, 2017, 2018

Er is geld beschikbaar voor een belastingverlaging dus kunnen de ingrepen in de toeslagen wat worden verzacht met lagere belastingtarieven. Toch zal het bij velen pijn doen. Ouderen die hun ouderentoeslag al in 2016 verliezen (box 3) kunnen al in 2016 zonder een huurtoeslag komen te zitten.

Slot fiscale toeslagen 2015, 2016 en 2017

Voor elke fiscale toeslag gelden bepaalde specifieke voorwaarden. Vooral de financiële eisen veranderen elk jaar. Let daarop om te voorkomen dat u moet terug betalen. Laat u desnoods adviseren bij uw aanvraag. In 2016 krijgen minder mensen een toeslag en de hervorming van de toeslagen zal waarschijnlijk in 2018 plaatsvinden, als de herziening van het belastingstelsel doorgaat. Een belastingverlaging in de inkomstenbelasting lijkt er in ieder geval aan te komen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.